زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

آفلاتوکسین B1، تهدیدی نوظهور به دلیل تغییرات آب و هوایی

امنیت غذایی بشر با تغییرات آب‌و‌هوایی در ارتباط است. تغییرات آب‌وهوایی نه تنها بر مقدار غذا که بر کیفیت غذا هم تأثیر می‌گذارد. تاًثیر تغییرات آب و هوایی بر روی زهرابه‌های قارچی در غذا و خوراک دام مورد انتظار است. این متابولیت‌های قارچی به ویژه آفلاتوکسین‌ها دارای سمیت حاد و مزمن هستند. زهرابه‌ها می‌توانند در انسان سرطان، بیماری‌های کلیوی و مرگ و میر را موجب شوند.

به طور کلی غلات حدود 30 درصد از رژیم غذایی افراد و تقریباً 50 درصد خوراک دام در اروپا را شامل می‌شود. Aspergillus flavusگونه اصلی تولید‌کننده آفلاتوکسین، با شرایط آب و هوای گرم و خشک سازگار شده است. با این وجود، اهمیت مناطق معتدل به دلیل تغییرات آب و هوایی می‌تواند افزایش یابد.

 در بررسی صورت گرفته مدل مکانیکی ALFA-maize با استفاده از داده‌های آب‌و‌هوایی برای پیش‌بینی رشد A. flavus و تولید آفلاتوکسین در ذرت استفاده شده است. این مدل با فنولوژی محصول بر اساس مجموع دمایی، روی مراحل مهم گل‌دهی، رسیدن و تاریخ برداشت ارتباط داده شد. تغییر آب‌وهوایی 2+ و 5+ درجه سلسیوس در نظر گرفته شد. داده‌های آب‌وهوایی روزانه شبیه‌سازی شده (از جمله حداقل و حداکثر دما، میزان بارندگی و تابش خورشید) در 2254 نقطه جغرافیایی با فواصل 50 × 50 کیلومتر در دوره 100 سال به دست آمد. این اطلاعات برای مدل فنولوژی محصول و مدل ALFA-maize استفاده گردید. در نهایت شاخص‌های خطر آفلاتوکسین (AFI) به دست آمد. 

در فرضیه تغییر آب و هوایی 2+ و 5+ درجه سلسیوس، میانگین AFI همه مکان‌ها 73 و 95 به دست آمده که به ترتیب 92 و 149 درصد افزایش نشان می‌دهد. پس به دلیل این تغییرات آب و هوایی، آلودگی آفلاتوکسین ذرت می‌تواند برای امنیت غذایی و خوراک دام مهم تلقی شود که ارزش اقتصادی محصول و همچنین سلامت انسان و دام را تهدید می‌کند.

چنین مدلسازی هایی ابزاری برای بهبود مدیریت آفلاتوکسین در ذرت از جمله کنترل بیولوژیک با جدایه‌های غیرتوکسین‌زا، تعیین اولویت کنترل و جلوگیری از خطرات سلامت غذا خواهد بود. 

مجله زیست فن

مقاله منبع

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.