زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

مصوبه جدید دولت در حمایت از تولید ملی محصولات تراریخته با استفاده از ظرفیتهای بومی

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه 96/8/15 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1388 - تصویب کرد: 

سیاستها و راهبردهای اجرایی به شرح زیر تعیین می شود:

الف- تضمبن بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدیدمجوز 

1- نیازسنجی و برنامه ریزی برای توسعه، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

2- تأکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیتهای موجود

3- تأمین و تقویت زیرساختهای لازم برای تولید، واردات و صادرات

4- تسهیل، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و رهاسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی 

5- حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته زنتیکی 

6- افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناورهای جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی

ب- حفاظت از تنوع زیستی

1- ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی 

2- حفظ تعادل و تنوع زیست بوم (اکوسیستم)های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن

3- حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام  گیاهی، نژادهای جانوری و سویه های ریزسازواره های تغییر شکل یافته ژنتیکی 

پ- حفظ سلامت و بهداشت محصولات حاصل از فناوری زیستی جدید

1- ایجاد و ارتقای زیرساختهای لازم برای ارزیابی مخاطرات احتمالی 

2- پیش بینی و ایجاد سامانه (سیستم)های شناسایی، کنترل، پایش و نظارت

3- آموزش و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب در فناوری زیستی جدید در سطوح مختلف 

ت- افزایش سطح آگاهی و مشارکت عمومی به منظور استفاده از فناوری زیستی جدید 

1- ترغیب و افزایش آگاهی و مشارکت افراد جامعه، مسئولین و متخصصین در خصوص فواید تولید و استفاده از محصولات و فرآورده های حاصل از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی 

2- فرهنگسازی و ترویج دانش فناوری زیستی جدید در سطح جامعه

3- توسعه نظام مند فناوری اطلاعات برای بهره برداری از فناوری زیستی جدید

 

این مصوبه در تاریخ 1396/10/16 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

اسحاق جهانگیری 

معاون اول رئیس جمهور

 

گروه: تراریخته، اصلاح ژنتیکی شده نوین

 

ابطال آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.