زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

آزمایش ایمنی و سلامت برنج تراریخته

آزمایش ایمنی و سلامت برنج تراریخته: مطالعه بر روی موش‌­های صحرایی نژاد Sprague Dawley 

مهندسی ژنتیک با پیش زمینه‌ای در رابطه با افزودن ژن­‌هایی برای  مقابله با آفات در گیاهان از جمله غلات شناخته می­‌شود. برنج جز غلاتی است که در آزمایش‌های مهندسی ژنتیک مورد استفاده قرار گرفته است. سوالاتی در رابطه با انتقال ژن، ایمنی و سلامت محصولات غذایی تراریخته مطرح می‌شود،  یافتن قطعات ژن در بدن حیواناتی که مواد غذایی دست ورزی شده‌ی ژنتیکی را مصرف کرده‌اند، امری ضروری است. بنابراین، در این مطالعه بقایای ژن CryIA (b) و P35 بدست آمده از کبد موشی که با برنج تراریخته تغذیه شد، مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت.مطالعه پیش رو یک آزمایش تجربی با اثر مداخله گر تغذیه موش صحرایی نژاد Sprague Dawley با برنج تراریخته است. در مجموع 20 موش نر و 20 موش ماده با پلت‌های برنج تراریخته و 50% کربوهیدرات مورد نیاز به مدت 90 روز تغذیه شدند. سپس نمونه برداری DNA از کبد انجام شد. تست­‌های کنترل کیفیت DNA توسط ژل آگارز و اسپکتوفتومتری انجام شد. شناسایی ژن‌های GM از جمله CryIA (b) ، P35 و T35 توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با پرایمرهای اختصاصی انجام شد. روی ژل آگارز به همراه Lader 50bp ژن ها بررسی شدند. نتایج با نمونه‌ی کنترل (موش‌هایی که با پلت‌های برنج غیرترایخته تغذیه شدند)، مقایسه شد. تمام آزمون های تعیین توالی یا تست تقویت شناسایی ژن‌های تراریخته  با سه بار تکرار انجام شد. آنالیز نتایج آزمون‌های تعیین توالی یا تست تقویت شناسایی ژن‌های CryIA (b) ، P35 و T35 نشان داد، در بافت کبد موش‌های مورد آزمایش هیچ باقیمانده‌ای وجود ندارد. نتایج آزمایش نشان داد هیچگونه تفاوتی میان ژن‌های CryIA (b) ، P35 و T35 موجود در کبد موش‌های مورد آزمایش و موش‌های نمونه کنترل وجود ندارد.

این مقاله در سال 2019 و در مجله Russian Journal of Genetics چاپ شده است

 

دریافت متن کامل مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.